droga do sukcesu

30 czerwca  Towarzystwo „Jan z Kolna” zakończyło, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kolnie,  realizację projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  Dzięki podjętym działaniom wzrosły kompetencje kluczowych, umiejętności i wiadomości  u 45 uczniów klas IV-VI z kolneńskiej „Jedynki”.

Rozwijali oni swoje zdolności w trakcie zajęć kół przyrodniczych, matematycznych oraz podczas warsztatów gier logiczno-matematycznych i zajęciach klubu szachowego.

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Uczniowie mieli również okazję wyjechać na dwie wycieczki edukacyjne. Podczas pierwszej, do Olsztyna, uczestniczyli w seansie „Ziemia we Wszechświecie”  w olsztyńskim planetarium, zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur oraz wzięli udział w warsztatach „Zabawy z gliną”. W trakcie drugiej, do Warszawy, uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Techniki i Przemysłu oraz wykonywali samodzielne doświadczenia w Centrum Nauki Kopernik. Faktem jest, że dzięki realizacji tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie mieli szansę na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności. Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że szansę tę wykorzystały.

                                                                               Kazimierz Korzep – prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”

logo_efs_kapital_ludzki

Projekt „Droga do sukcesu”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WND-POKL.09.05.00-20-C43/13

IX. Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionie

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.12.2013r. – 30.06.2014r. 

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im.   T. Kościuszki w Kolnie. 

Cel projektu: 
Wzrost  kompetencji kluczowych, umiejętności i wiadomości oraz rozwój zdolności i zainteresowań u 45 uczniów w okresie od XII 2013 do VI 2014.\r\n\r\nW ramach projektu w szkole organizowane będą następujące zajęcia:
-koło przyrodnicze\r\n\r\n-koło matematyczne
-warsztaty gier logicznych\r\n\r\n-warsztaty szachowe
– wycieczki edukacyjne\r\n\r\nUdział w Projekcie uczniów jest bezpłatny.

 1. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

2.  Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie klas IV -VI którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2014 i spełniają następujące kryteria ogólne:\r\n

 • Uczeń klasy IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie
 • Korzystanie ze wsparcia finansowego ( stypendia socjalne, dofinansowanie zakupu podręczników, dofinansowanie dożywiania) potwierdzone przez wychowawcę klasy.
 • Ocena z matematyki  i przyrody na zakończenie roku szkolnego 2012/13.
 • Udział w dotychczas prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przyrody, gier logicznych i szachów.

W przypadku uczniów niepełnoletnich – uczniowie wyrażają deklarację swojego udziału w zajęciach, lub ich rodzice/prawni opiekunowie wyrażają akceptację udziału dzieci/podopiecznych w zajęciach, poprzez podpisanie i wypełnienie przez uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów niżej wymienionych dokumentów:

 • deklaracja uczestnictwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • formularz rekrutacyjny
 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny na stronie szkoły, Towarzystwa „Jan z Kolna”, tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

\r\n

Nabór do projektu rozpocznie się od 9 grudnia 2013r. 

Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywać się będzie na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji załączonej do ogłoszenia.
nDokumenty rekrutacyjne dostępny w kancelarii Szkoły Podstawowej nr w Kolnie, na stronie internetowej szkoły www.szkola_podstawowa.edupage.pl i Towarzystwa „Jan z Kolna” www.jan.janzkolna.pl  i
Formularz rekrutacyjny należy pobrać i  składać w kancelarii szkoły lub u wychowawców klas IV – VI od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, w terminie od 9.12.2013 do 18.12.2013r.\r\n\r\nFormularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie.
Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Regulamin projektu 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Priorytet IX, Działanie 9.5. Projekt „Równe szanse dla wszystkich”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *