statut towarzystwa

Statut Towarzystwa Jan z Kolna

I. Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo „Jan z Kolna” i w dalszym tekście jest zwane Towarzystwem.
Towarzystwo jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku 16-18 lat. Towarzystwo działa zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami Towarzystwa mogą być również osoby prawne popierające jego cele.
Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska. Siedziba władz Towarzystwa znajduje się w mieście Kolno.
Towarzystwo jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego.
Towarzystwo używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku Towarzystwo „Jan z Kolna”; oraz postacią Jana z Kolna w środku.

Komentarze są wyłączone.